REGULAMIN

Regulamin dotyczący korzystania z serwisu internetowego www.stopzakrzepicy.pl w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Właścicielem strony www.stopzakrzepicy.pl [„Serwis” lub „Strona”] jest Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16B, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000022310, o adresie elektronicznym [email protected] Użytkownikiem lub Usługobiorcą jest osoba odwiedzająca Serwis i korzystająca z usług dostępnych w Serwisie.

Informacje zamieszczane w Serwisie dotyczą ochrony przed żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Niniejszy Regulamin [„Regulamin”] dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony lub linku pod nazwą „Regulamin”.

Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.stopzakrzepicy.pl [„Serwis”], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z akceptacją, przedstawionych na niniejszej stronie internetowej warunków korzystania z Serwisu.

Brak akceptacji poniższych warunków, oznacza brak uprawnienia do korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Uwzględniając powyższe należy uważne zapoznać się z niniejszymi warunkami.

Właściciel Serwisu zastrzega możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu poprzez ich zamieszczenie w Serwisie, Użytkownicy i Usługobiorcy zapoznają się w Serwisie z treścią wprowadzonych do Regulaminu zmian. Korzystanie przez Użytkowników i Usługobiorców z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane jest jako wyrażenie zgody na treść zmienionego Regulaminu oraz na warunki, dotyczące korzystania z Serwisu oraz warunki oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter:

1.1. Informacyjny w zakresie zagadnień związanych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

1.2. Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych w Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Animativ Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 146/5, KRS 0000871565, REGON: 387643867, NIP: 8222384028, adres elektroniczny [email protected] ["Wykonawca"].

1.3. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

2. Charakter informacji.

2.1. W Serwisie znajdują się między innymi informacje dotyczące różnych problemów medycznych, zdrowia, leczenia i kondycji fizycznej. Mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

2.2. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

2.3. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć, jako sugestii, iż: nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia, nie przyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby, produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

2.4. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.

2.5. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela w każdym czasie. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co, do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

3. Zasady korzystania z Usług.

3.1. Korzystanie z Usług nie wymaga rejestracji i jest dostępne dla każdego nie zarejestrowanego Użytkownika (Usługobiorcy) Serwisu.

3.1.2 Właściciel i/lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników (Usługobiorców).

4. Czas świadczenia Usług oraz opłaty.

4.1. Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony.

4.2. Użytkownicy (Usługobiorcy) nie są zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny czasookres.

4.3. Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem, jaki ponoszą Użytkownicy (Usługobiorcy) w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownicy (Usługobiorcy) korzystają.

4.4. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług i/lub likwidacji Serwisu, Właściciel lub Wykonawca poinformuje Użytkowników (Usługobiorców) z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

5. Ograniczenia.

5.1. Korzystanie z Serwisu i Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

5.2. Korzystanie z Serwisu i Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Użytkownikowi Strony, zabrania się rozpowszechniania materiałów: (i) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;(ii) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;(iii) zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść; (iv)naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;(v) zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; (vi) zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;(vii) zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo.

5.3. Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

6. Warunki techniczne.

6.1. Celem korzystania z Serwisu, powinniście Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny z przeglądarką internetową obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

6.2. Korzystanie z Usług, wskazanych w Punkcie 1 niniejszego Regulaminu, wymaga spełniania przez Użytkownika (Usługobiorcę) następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel lub Wykonawca jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa z ustawionym kodowaniem UTF-8.

6.3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika (Usługobiorcę) z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Użytkownika (Usługobiorcy) przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

6.4. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika (Usługobiorcy), takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączył się Użytkownik (Usługobiorca) Serwisem (wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika (Usługobiorcę) przeglądarka oraz system operacyjny itp.

7. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela i/lub Wykonawcy.

7.1 Właściciel i/lub Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne.

7.2. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek na zasadach określonych w Regulaminie.

7.3. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

7.4. Z wyjątkiem szkód będących następstwem rażącego niedbalstwa Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:

7.4.1. wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych w Serwisie;

7.4.2. wszelkich szkód bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód jeżeli wystąpiły one z następujących powodów: (i) samego wejścia lub samego braku możliwości wejścia na Stronę, (ii) samego użytkowania Strony, również z powodu wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika (Usługobiorcy) lub każde inne dobro i/lub (iii) zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony, w szczególności w sytuacji, w kontekście zastrzeżeń poczynionych w punkcie 2.

7.5. Właściciel jak i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.

7.6. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca podejmą wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

7.7. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkownika (Usługobiorcę) w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.

7.8. Właściciel i/lub Wykonawca nie zweryfikowali treści stron internetowych, z którymi połączony (podlinkowany) jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością ani Właściciela, ani Wykonawcy nie oznacza, że rekomendują oni taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

7.9. Zarówno Właściciel, jak i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

7.9.1 nie usuwa albo nie modyfikuje danych,

7.9.2. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz

7.9.3 nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

7.10. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za przechowywane dane o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkownika (Usługobiorcę) , nie wiedzą o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwiają dostęp do tych danych.

8. Postępowanie reklamacyjne.

8.1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: [email protected] (link is external) lub na adres Właściciela w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

8.2. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

8.3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

9. Prawo właściwe

9.1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski.

9.2. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

9.3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

10. Informacje o "cookies" i IP.

10.1. Podczas każdego odwiedzania Serwisu serwery Właściciela/Wykonawcy automatycznie zachowują nazwę przeglądarki oraz systemu operacyjnego, witryny, z której uzyskano dostęp do Serwisu, a także datę oraz ilość czasu spędzonego na przeglądaniu Serwisu.

10.2. Podczas korzystania z Serwisu nasze serwery Właściciela/Wykonawcy dokonują zapisu danych dla celów bezpieczeństwa, co - w stosownych przypadkach - umożliwia identyfikację (np. adresu IP, daty i godziny Państwa odwiedzin oraz przeglądanych stron) Użytkownika (Usługobiorcy).

10.3. Właściciel/Wykonawca zastrzega sobie prawo do oceny anonimowych danych dla celów statystycznych.

10.4. W celu identyfikacji osób regularnie odwiedzających Serwis Właściciel/Wykonawca wykorzystuje pliki cookies.

10.5. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji na temat Użytkownika (Usługobiorcy), a jedynie numer identyfikacyjny, który nie posiada żadnej funkcjonalności poza Serwisem.

10.6. Ustawienia większości przeglądarek pozwalają na automatyczny zapis plików cookies. Jednakże istnieje możliwość wyłączenia funkcji „Zachowuj pliki cookies” bądź ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Użytkownika (Usługobiorcę), o każdym przesyłaniu plików cookies.

11. Prawo autorskie.

11.1. Bez uprzedniej pisemnej zgody żaden element Serwisu nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.

11.2. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Serwisu wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

11.3. Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.